Aktualności

Rekrutacja do Żłobka na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Żłobka na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Informuję, że  wkrótce rozpoczniemy procedurę przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Tychach na rok szkolny  trwający od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022.


Rekrutacja będzie się odbywać w oparciu o przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach.

1. Zgłoszenie dziecka do przyjęcia odbywa się  wyłącznie w formie pisemnej na druku podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

2. Druk Karty zgłoszenia dziecka do żłobka oraz oświadczenia o szczepieniach można pobrać w biurze Dyrektora placówki lub ze strony internetowej (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).

3. W procesie rekrutacji nie będą rozpatrywane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nie narodzonego oraz wnioski niekompletne.

4. Harmonogram rekrutacji:

 - od 4 do 31 maja (poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00) składanie do pojemnika wystawionego w przedsionku Żłobka zamkniętych kopert z wypełnionymi czytelnie Kartami zgłoszenia i wymaganymi dokumentami
    - w pierwszej połowie czerwca dokonywana jest rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny,
    - o wynikach rekrutacji powiadamia się telefonicznie lub mailowo rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia niezwłocznie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej.

5. Do dnia 15 lipca bieżącego roku rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka zgłasza na piśmie ( poczta, mail) czy skorzysta z przyznanego miejsca.
W wypadku braku potwierdzenia miejsce to otrzyma kolejne dziecko z listy oczekujących.

6. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do Żłobka w bieżącej rekrutacji rodzice/opiekunowie pisemnie (poczta, mail) potwierdzają chęć dalszego oczekiwania na przyjęcie dziecka.

7. Przyjęcia w pozostałej części roku szkolnego będą odbywały się w miarę wolnych miejsc.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową (zlobek.miejski@zlobek.tychy.pl) lub telefonicznie pod numerem 32 2274993 w. 110.

 

         Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach - 2021 r .           

L.p. Kryterium Liczba punktów
1 Dziecko  zameldowane w Tychach   10
2 Meldunek rodziców/opiekunów w Tychach matka 10
ojciec 10
3 Rozliczenie podatku PIT w Tychach  matka 10
ojciec 10
4 Godzinowy wymiar pracy (liczba godzin/dobę x 5)  matka x 5
ojciec x 5
5 Samotny rodzic/opiekun*   5
6 Dziecko objęte pieczą zastępczą   10
7 Niepełnosprawność rodzica/opiekuna, rodzeństwa (orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)   10
8 Dziecko urodzone w okresie od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r.   10
9 Rodzeństwo aktualnie uczęszczające do Żłobka Miejskiego lub więcej niż jedno dziecko zgłoszone w bieżącej rekrutacji   5
10 Rodzina 3+    5
11 Obowiązkowe szczepienia ochronne   10
12 Dzieci z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji społeczno-finansowej   5 do 10
Wymagane dokumenty:    
Ad 1.Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o meldunku dziecka (kserokopia)
Ad 2. Dowód osobisty lub zapis na pierwszej stronie rozliczenia podatku PIT za 2020 rok lub zaświadczenie potwierdzające meldunek (oryginał do wglądu)
Ad 3. i 5.Potwierdzona (UPO lub US) pierwsza strona rozliczenia PIT za 2020 rok (kserokopia)
Ad 4. Zaświadczenie z miejsca pracy/nauki (oryginał) potwierdzające wymiar etatu i czas na jaki została zawarta umowa**
Ad 7. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)
Ad 10. Karta Rodziny 3+ lub KDR (kserokopia dokumentu)  
       

*Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję samotnego rodzica - jest to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub osoba rozwiedziona (chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem). A zatem kobieta, która żyje w nieformalnym związku z ojcem dziecka, nie może deklarować, że jest samotną matką (aby np. mieć pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka lub przedszkola), bo jest to poświadczenie nieprawdy.

**dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach
/-/ Ewa Bryndal