Regulaminy

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W TYCHACH

I.    Postanowienia ogólne

§1
1.  Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2.  Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, Statutu i Regulaminu Organizacyjnego działalność Żłobka polega na zapewnieniu profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji właściwych
do wieku rozwojowego oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

§2
1.  Ze świadczeń Żłobka może korzystać dziecko rodziców zamieszkałych w Tychach i pracujących.
2.  Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się w czerwcu na następny rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia w oparciu o przyjęte Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach.
3.  Procedura i zasady przyjęć dzieci zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 3 marca 2014 r.

§3
Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki nad zdrowym dzieckiem.

II.    Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązki rodziców/opiekunów

§4
1.  W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba, która przyprowadza dziecko informuje opiekunkę w grupie, że dziecko jest zdrowe.
2.  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej
i jeżeli stwierdza się symptomy choroby, np. podwyższoną temperaturę, wysypkę skórną, katar lub kaszel świadczące o infekcji, dziecko nie zostaje przyjęte. Odsyła się je wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym lub inna upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3.  3. Ze względu na bezpieczeństwo w Żłobku, zabrania się noszenia przez dzieci wszelkich ozdób np.: kolczyków, łańcuszków, pierścionków, ponieważ stanowią one zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
4.  Rodzice mają obowiązek sprawdzenia, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do Żłobka. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy je dziecku odebrać. Rodzic zobowiązany jest też sprawdzić czy dziecko nie zabiera ze Żłobka przedmiotów, które nie są jego własnością.
5.  Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i inne cenne przedmioty, takie jak ozdoby, biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze przyniesione przez dziecko.

III.    Organizacja i zadania Żłobka

§5
1.  Dzieci nie uczęszczające do Żłobka w związku z chorobą lub nieobecnością powyżej 7 dni, przed ponownym przyjęciem do grupy muszą legitymować się zaświadczeniem lekarza potwierdzającym, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.
2.  Rodzice są zobowiązani do powiadomienia opiekunek grupy o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w żłobku powyżej 14 dni i jednoczesne nie wywiązanie się rodzica/opiekuna prawnego z odpłatności za Żłobek może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i wykreślenie dziecka z rejestru Żłobka z zachowaniem konsekwencji finansowo - prawnych, jak zastrzeżono w umowie cywilno- prawnej na korzystanie z usług Żłobka.

§6
1.    Po przyjęciu dziecka w danym dniu, dziecko pozostaje w grupie pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres aż do odebrania przez upoważnione osoby.

§7
1.    Rodzice/opiekunowie prawni informowani są na bieżąco przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach w zachowaniu dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do choroby dziecka a także zakażenia innych, zdrowych dzieci.
2.  Personel Żłobka obowiązany jest na bieżąco udzielać rodzicom/opiekunom prawnym informacji medycznych (pomiary wzrostu i wagi,), informacji o stanie rozwoju psychofizycznego a także zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych dotyczących dziecka.
3.    Przedmiotowe informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę i na podstawie ustawy
o ochronie danych osobowych i Kodeksu etycznego, nie mogą być udzielane osobom postronnym.
4.   W Żłobku jest realizowany program profilaktyki zdrowotnej oraz programy z zakresu wychowania, dydaktyki i psychologii rozwojowej, w ramach których organizowane są spotkania, m.in. w formie: konsultacji, wykładów i prelekcji. Rodzice/opiekunowie prawni są zapraszani do uczestnictwa w tego typu spotkaniach. Informacje o spotkaniach są zamieszczane na tablicach ogłoszeń Żłobka.
5.   Każde dziecko posiada kartę medyczną zdrowia dziecka, w której zamieszcza się wyniki badań, zalecenia lekarskie, jeżeli dziecko jest leczone specjalistycznie (alergologicznie, kardiologicznie itp.), jak również spostrzeżenia personelu z wywiadów z rodzicami/opiekunami prawnymi, a także jeśli jest to konieczne, uwagi i spostrzeżenia kadry specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
6.   Każde dziecko posiada teczkę prac plastycznych, do której trafiają na bieżąco wszystkie prace plastyczne dziecka. Teczka jest wydawana rodzicom/opiekunom prawnym na ich prośbę, po ukończeniu przez dziecko pobytu w Żłobku.
7.  Jeżeli zachowania dziecka wskazują na odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci, personelu Żłobka, Dyrektor informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów dziecka i zobowiązuje ich do odbycia konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz dostarczenia do placówki opinii
ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania. Czynności te dokumentowane są w karcie zdrowia dziecka i mogą być podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług przez Żłobek na rzecz danego dziecka.
8.  Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej. Jeśli pielęgniarka uzna, po konsultacji Dyrektorem, że urazy te mogą wskazywać na stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej (bicia) lub molestowania, także molestowania seksualnego, sporządza się na tę okoliczność dokumentację opatrzoną datą i podpisami osób upoważnionych do spisania protokołu z obdukcji medycznej.
9. O sporządzeniu protokołu informuje się odbierającego dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który ma obowiązek pisemnego potwierdzenia tego faktu, a jeżeli odmawia złożenia podpisu - sporządza się pisemną adnotację o odmowie podpisu wraz z podaniem przyczyn.
10.  Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu medycznego Żłobka, co do wystąpienia aktów przemocy ze szczególnym okrucieństwem Dyrektor Żłobka, po otrzymaniu informacji od personelu podległego, bezzwłocznie kieruje sprawę do policji i prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
11.  Do zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 10, dołącza się uwierzytelnione kserokopie protokołu
z obdukcji medycznej. Jeżeli urazy wymagają natychmiastowej interwencji lekarza, pracownik Żłobka zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wszczętym postępowaniu.

§8
Udzielane świadczenia, zgodnie z normami dla wieku dziecka, obejmują:
1)    wyżywienie,
2)    usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne,
3)    higienę snu i wypoczynku;
4)  organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw dydaktyczno- wychowawczych oraz indywidualnych zajęć rozwojowych z zakresu akceleracji rozwojowej (przyspieszenia, stymulacji rozwoju),
5)    działania profilaktyczne, promujące zdrowie oraz działania korekcyjno- rehabilitacyjne dla dzieci,
6)    działania na rzecz kształtowania zachowań i postaw pro społecznych oraz usamodzielniania się dzieci,
7)    udzielanie doraźnej pomocy medycznej.

W zakresie oddziaływań Żłobka na dom rodzinny dziecka organizuje się:
1)    bieżący kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
2)    prelekcje, spotkania koedukacyjne i informacyjne,
3)    działania na rzecz kształtowania pro społecznych postaw rodziców w zakresie podnoszenia stopnia świadomości i wiedzy z zakresu wychowania, edukacji i profilaktyki zdrowia swoich dzieci,
4)    działania na rzecz integracji domu ze Żłobkiem oraz integracji ze środowiskiem lokalnym (imprezy
o charakterze masowym, festyny, pikniki, uroczystości jubileuszowe, uroczystości okolicznościowe, np. Dzień Dziecka).

§9
1.  Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17.00.
2. Jeżeli zaistnieją okoliczności związane z koniecznością regulacji norm czasu pracy, na podstawie Kodeksu Pracy, Żłobek jest zobligowany do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy (np. z tytułu dnia świątecznego przypadającego w sobotę), a jeżeli inne istotne względy, na przykład organizacyjne (remonty), kryzysowe (włamanie, pożar) wymagają zamknięcia placówki - Dyrektor Żłobka dokonuje koniecznych zmian w organizacji pracy zakładu i informuje rodziców/ opiekunów prawnych o zmianach.
3.  Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku jest niezmienny pod względem kolejności następujących
po sobie zajęć.
4.  Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:
6.00 – 8.15 - prace porządkowe, organizacja stanowisk pracy, schodzenie się dzieci,
8.15 – 8.30 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do śniadania,
8.30 – 9.00 – śniadanie,
9.00 – 9.15 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do zajęć,
9.15 – 10.00 - zajęcia edukacyjne, przedstawienia teatralne, bloki edukacyjne (m. in.: umuzykalnienie, plastyka, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z mowy i myślenia - elementy literatury i nauk matematyczno- przyrodniczych),
10.00 – 10.15 - drugie śniadanie
10.15 – 11.00 - gry i zabawy dydaktyczno - wychowawcze z przerwą na zabiegi higieniczne; zajęcia indywidualne dla dzieci z grup akceleracji rozwojowej; w zależności od pogody: spacery, zabawy w ogrodzie żłobkowym,
11.00 – 11.30 - prace porządkowe po zajęciach; zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do obiadu,
11.30 – 12.00 - obiad,
12.00 – 14.00 - cisza poobiednia, leżakowanie,
14.00 – 14.30 - zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie do podwieczorku,
14.30 – 15.00 – podwieczorek,
15.00 – 15.30 - zajęcia utrwalające poznany materiał edukacyjny,
15.30 – 16.50 - zajęcia indywidualne, praca w grupach akceleracji rozwojowej, zabawy i gry dowolne,
16.50 – 17.00- rozchodzenie się dzieci do domów, prace porządkowe na stanowiskach i przygotowanie do pracy dnia następnego.

5.  Dzieci w Żłobku nie przymusza się pod żadnym pozorem do jedzenia. Posiłki są organizowane
w zgodzie z normami żywieniowymi i dietetycznymi dostosowanymi do wieku i potrzeb dzieci. Podane w sposób estetyczny, tak by zachęcały dzieci do jedzenia i zgodnie z normami HACCP, GHP i GMP. Dzieci zdrowe, lecz odmawiające jedzenia w porach wynikających z ramowego rozkładu dnia są traktowane indywidualnie, w miarę możliwości karmione na żądanie. Zasada ta dotyczy zwłaszcza dzieci najmłodszych w Żłobku. Od dzieci starszych oczekuje się dojrzałości żłobkowej i wdrożenia się w rytm dnia. Jednakże w przypadkach szczególnych, po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi, dzieciom można podać część posiłku o wyznaczonej porze,
a pozostały posiłek można podać później z zachowaniem norm sanitarnych HACCP, GHP i GMP.
6. W przypadku notorycznego odmawiania przez dziecko posiłku, przy nagminnym braku łaknienia fakt ten jest zgłaszany rodzicom/opiekunom prawnym, którzy są zobligowani do konsultacji medycznej w tej sprawie
i przedłożenia wskazań lekarskich do Dyrektora lub opiekunki w grupie.
7.  W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
8. Wysokość opłaty dodatkowej z tytułu wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy Żłobka wynosi 30,00 zł za każdą godzinę. Kwota ta jest doliczana do opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych w najbliższym kolejnym rozliczeniu miesięcznym.
9. W przypadku nieodebrania na czas przez rodzica/opiekuna prawnego/ upoważnioną osobę dziecka
ze Żłobka, to jest do godziny zakończenia pracy grup dziecięcych - personel żłobka wzywa rodzica/opiekuna prawnego/ osobę upoważnioną do bezzwłocznego odebrania dziecka.
10. W sytuacji przybycia po dziecko osoby, której zachowanie ewidentnie wskazuje na odurzenie środkami psychotropowymi (narkotyki, alkohol) - personel Żłobka odmawia wydania dziecka i wzywa inną osobę uprawnioną do odebrania dziecka, która jest  zdolna do zapewnienia  dziecku odpowiedniej opieki.
11. O sytuacjach opisanych w punktach 9 i 10 personel Żłobka bezzwłocznie powiadamia Dyrektora Żłobka.
12. Dziecko pozostawione w Żłobku nieplanowo, ponad 4 godziny, pomimo wykorzystania przez personel wszelkich możliwych sposobów działania aby wezwać rodzica/opiekuna prawnego, powiadamia o tym fakcie Dyrektora Żłobka, który zgłasza sprawę do policji w celu wszczęcia postępowania o umieszczeniu dziecka
w placówce opiekuńczo - wychowawczej, np. w „Izbie dziecka”, a za zgodą sądu opiekuńczego w Domu Małego Dziecka.
W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny ponosi konsekwencje określone w Kodeksie karnym
i wszelkie następstwa wynikające z finansowych roszczeń odszkodowawczych Żłobka, którego Dyrektor w trybie natychmiastowym wypowiada umowę o świadczenie usług z zachowaniem postanowień zawartych w §5 przedmiotowej umowy.

§10
W przypadku ewidentnych zaniedbań rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zdrowia dziecka,
to jest:
- przyprowadzania do Żłobka dziecka po chorobie bez zaświadczenia lekarskiego, ważnego
do dwóch dni od daty wystawienia i potwierdzającego że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do żłobka, a po chorobie zakaźnej przyprowadzanie do Żłobka dziecka bez zaświadczenia z SANEPiD-u pracownik Żłobka ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki;
- przyprowadzania do Żłobka dziecka z infekcją kataralną nie wynikającą z alergii dziecka – przy braku zaświadczenia lekarza alergologa, że dziecko jest leczone alergologicznie - pracownik Żłobka ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka;
- zatajania faktu, że dziecko jest chore, fałszowania obrazu klinicznego rozpoznania choroby,
(n.p. przez podanie dziecku leku przed przyjściem do Żłobka)

uruchamia się procedurę GHP w zakresie skażenia sanitarnego i sporządza Protokół, który jest ewidencjonowany w dokumentacji medycznej Żłobka. Dyrektor na podstawie Protokołu ma obowiązek obciążyć rodziców/opiekunów prawnych kosztami przeprowadzenia procedury GHP (odkażanie i dezynfekcja obszaru skażenia Żłobka, gdzie przebywało chore dziecko; wezwanie pogotowia ratunkowego; wezwania telefoniczne rodziców/opiekunów prawnych do bezzwłocznego odebrania dziecka) i ma prawo do rozwiązania umowy na korzystanie przez dziecko z usług Żłobka w trybie natychmiastowym,
z konsekwencjami finansowymi określonymi w umowie cywilno - prawnej zawartej z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

IV.    Prawa dziecka
§11
Dziecko ma prawo w szczególności do:
1)    równego traktowania,
2)    poszanowania godności i intymności,
3)    nietykalności fizycznej, to jest prawa do ochrony przed wszelkimi przejawami aktów agresji
w świetle definicji o niestosowaniu przemocy i gwałtu wobec dziecka,
4)    poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
5)    możliwości wyrażania własnego zdania (w przypadku dzieci najmłodszych w formie niewerbalnej);
6)   spełniania przez dorosłych pragnień i potrzeb dziecka (biologicznych i psychicznych), w tym prawa    dziecka do miłości, akceptacji, zabawy i odkrywania świata poprzez eksplorację otoczenia, które dorosły ma obowiązek tak przygotować, aby nie ograniczać dążeń poznawczych dziecka a jednocześnie wykluczyć wszelkie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

V.    Obowiązki żłobka w razie śmierci dziecka
§12
1.  W razie śmierci dziecka Żłobek ma obowiązek na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka udostępnić na miejscu dokumentację medyczną dziecka prowadzoną w Żłobku.
2.  W razie śmierci dziecka podczas pobytu w placówce żłobek ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i organy do tego uprawnione.

VI.    Postanowienia końcowe
§13
Rodzice/opiekunowie prawni powinni:
1)    włączać się w:
a)    tworzenie programów wychowawczych i programów z profilaktyki, promocji zdrowia poprzez zgłaszanie swoich tematów i problemów do omówienia przez specjalistów z danego zakresu,
b)    organizację imprez okolicznościowych i innych uroczystości,
2)    na bieżąco udzielać personelowi informacji istotnych dla dobra psychofizycznego dziecka,
3)    zapoznawać się z treścią ogłoszeń, komunikatów Dyrektora Żłobka, śledzić wydarzenia bieżące z życia Żłobka na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
4)    aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,
5)    w ustalonych terminach (do dnia 10 każdego miesiąca) uiszczać należne opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku.

§14
1.    Na cele statutowe Żłobka Miejskiego w Tychach mogą być wnoszone darowizny rzeczowe lub finansowe.
2.    Przyjęcie darów rzeczowych na rzecz Żłobka potwierdza Dyrektor.
3.    Przyjęcie darów rzeczowych po potwierdzeniu jest niezwłocznie wprowadzane do ewidencji księgowej.
4.    Za zagospodarowanie darów rzeczowych, zgodnie z wolą darczyńcy, odpowiada Dyrektor. Na każde żądanie darczyńcy udziela się wyczerpujących informacji, a także okazuje stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie (realizację) celu zgodnego z życzeniem darczyńcy.
5.    Przyjęcie jakichkolwiek darów na cele statutowe Żłobka, w sposób nieudokumentowany jest niedopuszczalne.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, Statut Żłobka, zarządzenia wydane przez Dyrektora, postanowienia umowy cywilno-prawnej zawieranej z rodzicami/opiekunami prawnymi na korzystanie z usług żłobka oraz inne akty prawne mające zastosowanie w zależności od charakteru sprawy.


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach
/-/ Ewa Bryndal