Zarządzenie w sprawie procedury i zasad przyjęć dzieci

Zarządzenie nr 3/2014

Dyrektora  Żłobka Miejskiego w Tychach

z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie procedury i zasad przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego w Tychach

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z dnia 3 marca 2011 r.), Statutu Żłobka Miejskiego w Tychach oraz Regulaminu porządkowego zarządzam, co następuje:

§1

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad  dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w czerwcu na następny rok szkolny trwający od
   1 września do 31 sierpnia w oparciu o przyjęte Kryteria naboru do Żłobka Miejskiego w Tychach (załącznik nr 1)
 3. Zgłoszenie dziecka do przyjęcia odbywa się osobiście, wyłącznie w formie pisemnej na druku, jak
  we wzorze – załącznik nr 2, podpisanym przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 4. Druk Karty zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać ze strony internetowej Żłobka lub
  w biurze dyrektora placówki.
 5. W okresie rekrutacji nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka jeszcze nie narodzonego oraz wnioski niekompletne.
 6. Harmonogram rekrutacji:
 • od 1 kwietnia pobieranie/wydawanie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka,
 • od  1 do 31 maja (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) przyjmowanie przez dyrektora żłobka lub osoby upoważnione wypełnionych czytelnie Kart zgłoszenia wraz
  z wymaganymi dokumentami,
 • w pierwszej połowie czerwca dokonywana jest rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny,
 • o wynikach rekrutacji powiadamia się rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia niezwłocznie po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej – (załącznik nr 3).
 1. Do dnia 15 lipca bieżącego roku rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono
  o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca. W wypadku braku potwierdzenia miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących.
 2. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do Żłobka w bieżącej rekrutacji rodzice/opiekunowie pisemnie potwierdzają chęć oczekiwania na przyjęcie dziecka.
 3. Przyjęcia w  pozostałej części roku szkolnego będą odbywały się w miarę wolnych miejsc.

§2

 1. Do Żłobka mogą zostać przyjęte  zdrowe dzieci pracujących rodziców (opiekunów prawnych ) zamieszkałych w Tychach.
 2. Każde dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacji może zostać przyjęte po spełnieniu przez rodziców (opiekunów prawnych) następujących warunków:
 1. przy przyjęciu dziecka można stwierdzić, że jest ono zdrowe i może uczęszczać do placówki zbiorowego żywienia na podstawie:
 • pisemnego zaświadczenia od lekarza pediatry,
 • wyników laboratoryjnych (morfologia, mocz, kał na pasożyty),
 • zaświadczenia z SANEPID o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi,
 • książeczki zdrowia dziecka;
 1. dziecko nie posiada lekarskich wskazań dot. szczególnej diety żywieniowej (np. celiakia) wymagającej stałej kontroli i opieki lekarskiej, jakiej żłobek nie jest w stanie zapewnić z uwagi na brak uprawnień leczniczych;
 2. po przedłożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych) dokumentów potwierdzających dane osobowe (dowód osobisty), zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie i w przypadku ubiegania się o przyjęcie w trybie preferencyjnym dokumentów uwierzytelniających zasadność korzystania przez rodzica (opiekuna prawnego) z ww. trybu.

 

Jednocześnie przypomina się o zakazie zatajania przez rodziców (opiekunów prawnych) danych dotyczących aktualnego ich stanu prawnego (np. utrata pracy) i stanu zdrowotnego dziecka uczęszczającego do żłobka.

§3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 2. Traci moc obowiązywania Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora SP ZOZ - Żłobka Miejskiego
  w Tychach z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie warunków przyjęć dzieci do Żłobka Miejskiego
  w Tychach.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach

                                                                                                       /-/ Ewa Bryndal